Privacyverklaring

0. Inleiding

Uitvaartverzorging Scheldeland verzamelt en verwerkt persoonlijke informatie van haar klanten in het kader van uitvaarten. Hierbij wordt een dossiertje aangelegd per klant. Voor Uitvaartverzorging Scheldeland is het beschermen van de privacy van haar klanten belangrijk, zij neemt dan ook de nodige maatregelen om deze te beschermen.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en is zij ook van toepassing op Uitvaartverzorging Scheldeland en de persoonsgegevens die zij verwerkt. Uitvaartverzorging Scheldeland verbindt er zich toe deze wetgeving na te leven, een onderdeel daarvan is deze privacyverklaring bestemd voor de klanten van Uitvaartverzorging Scheldeland.

Met deze verklaring willen wij u informeren waarom en op welke wijze uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Uitvaartverzorging Scheldeland. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die door ons worden opgevraagd en gebruikt. Als verwerkingsverantwoordelijke nemen wij de maatregelen die waarborgen dat u:

  • geïnformeerd blijft over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens en over uw rechten
  • de controle behoudt over de persoonsgegevens die wij verwerken
  • uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kan uitoefenen

Wij hebben eveneens een functionaris voor gegevensbescherming aangeduid. Dit is een expert inzake de bescherming van persoonsgegevens die een extra waarborg biedt voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens door ons. 

1. Contactgegevens

Uitvaartverzorging Scheldeland BV
Kruibekestraat 3, 9150 Bazel
+32 3 830 62 66
info@schelde.land
BE 0870.019.625

2. Welke gegevens verzamelen wij over u?

Onder “persoonsgegevens” verstaan wij alle informatie die naar een bepaalde levende natuurlijke persoon verwijst. In het bijzonder verzamelen wij  
• Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, …)
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 

3. Waarvoor hebben we uw gegevens nodig?

Wij hebben persoonsgegevens nodig om u een optimale dienstverlening te kunnen garanderen voor onze uitvaarten.

De foto’s die we opvragen worden gebruikt in het kader van de communicatie rond de condolering.

De rechtsgrond van deze verwerking is de toestemming die wij vragen op het moment dat u klant wordt bij ons. Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening. Met deze toestemming verleent u uw uitdrukkelijk akkoord om uw persoonsgegevens voor dit doel te gebruiken. 
 

4. Met welke andere personen delen we uw persoonsgegevens?

Enkel onze werknemers die uw dossier behandelen en uw gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken, krijgen toegang tot uw gegevens.Deze personen handelen onder ons toezicht en onze verantwoordelijkheid. Uw persoonsgegevens zullen nooit aan derden worden overgemaakt of ter beschikking gesteld en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van Uitvaartverzorging Scheldeland.  

5. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uitvaartverzorging Scheldeland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij houden uw gegevens in bezit tot het moment waarop beide partijen aan alle verplichtingen hebben voldaan. Mocht het niet tot een overeenkomst leiden, dan houden wij uw gegevens in bezit tot de datum waartegen ons aanbod aan u is komen te vervallen.
Na het uitvoeren van de dienstverlening houden wij uw gegevens slechts met uw instemming in bezit als daarvoor een aan te wijzen doel is.
Ook houden wij uw gegevens in ons bezit als daar een wettelijke verplichting toe bestaat.

6. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Wij treffen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onbedoelde wijziging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens. 

7. Wat zijn uw rechten?

7.1. Recht op inzage van uw persoonsgegevens
U heeft steeds recht op toegang tot en inzage in uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Wij zullen u indien gevraagd een kosteloze kopie van deze persoonsgegevens verstrekken.
 
7.2. Recht om uw persoonsgegevens te verbeteren
U heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten.
 
7.3. Recht op wissing van uw persoonsgegevens
U heeft een recht op wissing van uw persoonsgegevens. Op basis hiervan kan u ons vragen, wanneer u niet langer een relatie wenst met Uitvaartverzorging Scheldeland, om te stoppen met het gebruiken van uw persoonsgegevens. U kan als klant ook vragen om bepaalde gegevens niet langer te bewaren, bvb de foto’s gebruikt voor het condoleren. 

8. Hoe kan u vragen of klachten indienen

Indien u een vraag of klacht heeft over onze verwerking van persoonsgegevens, over de uitoefening van uw rechten of over deze verklaring, dan kan u contact met ons opnemen via de volgende kanalen:

  • Per e-mail: info@schelde.land 
  • Schriftelijk naar volgend postadres:  
    Uitvaartverzorging Scheldeland NV, Kruibekestraat 3, 9150 Bazel t.a.v. verantwoordelijke privacy.